Turismes
B - Mínim 18 anys. Aquest permís autoritza a conduir:

B+E - Permet conduir automòbils amb remolc no lleuger quan no es compleixin les dues opcions comentades per conduir-los amb el permís B.
La obtenció del permís B no implica la concessió de cap altre permís.
No obstant, amb tres anys d’antiguitat es poden conduir motocicletes de les quals autoritza a conduir el permís A1 dintre del territori nacional.
coche1.gif caravana.gif
Autoescola a Palamós (Girona) - Resum permís B - Esquema permís B - Resums de permisos de conduir - Esquemes de permisos de conduir - Teòrica per lliure de permisos de conduir
tornar.gif botoninicicat.gif autoescolamaite023001.gif esta_aqui.gif